Regulamin Sklep Internetowego i Świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pixelofart.com prowadzony jest przez Pixel of art. Grzegorz Mendak siedzibą ul. Główna 29, 97-318 Czarnocin; NIP: 731-144-09-40; REGON: 369253011, adres poczty elektronicznej: office@pixelofart.com, zwanego dalej Pixelofart.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że z treści regulaminu wprost wynika, że konkretne jego postanowienie ma zastosowanie bądź tylko do konsumentów bądź tylko do przedsiębiorców.

1.3. Niniejszy regulamin obejmuje postanowienia dotyczące sprzedaży produktów dokonywanej za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem przez Pixelofart, świadczenia usługi zaprojektuj i wydrukuj oraz świadczenia usługi polegającej na pośredniczeniu we wprowadzaniu do obrotu utworów słowno-graficznych lub graficznych pochodzących od Twórców w postaci ich egzemplarzy zamieszczonych (w tym w szczególności nadrukowanych)  na produktach oferowanych  w sklepie internetowym przez Pixelofart.
1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest firma Pixel of art. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.5. Administrator danych przetwarza następujące dane:

w przypadku Kupujących będących osobami fizycznymi: imię nazwisko  adres do doręczeń, adres e-mail, telefon kontaktowy

w przypadku Twórców : określone szczegółowo w regulaminie

1.6. Użytkownik przed założeniem konta wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z regulaminem o treści : „Wyrażam zgodę na gromadzenie przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonym w formularzu rejestracyjnym w celu dokonywania zakupów i korzystania z usług Sklepu Internetowego”

 

 

 

2. Definicje

 

2.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika
2.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
2.4.  KUPUJĄCY – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.5. TWÓRCA– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych działająca poprzez swoich przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów), która tworzy utwory graficzne lub słowno-graficzne i oferuje je do wprowadzenia do obrotu poprzez sklep internetowy Pixelofart lub zamierza je w ten sposób zaoferować.

2.6. UŻYTKOWNIK – Kupujący lub Twórca.
2.7 KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika stanowiąca zbiór danych przechowywanych, przetwarzanych i udostępnianych Użytkownikowi w systemie teleinformatycznym Pixelofart, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym lub oferowanych przez niego utworach.

2.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, w szczególności w postaci koszulek, kubków, toreb, bluz, etui na telefony.
2.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego i Świadczenia usług drogą elektroniczną.
2.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Pixelofart dostępny pod adresem internetowym: www.pixelofart.com
2.11 . USŁUGODAWCA lub SPRZEDAWCA – Pixelofart.
2.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a  Pixelofart za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.13. UMOWA o Pośrednictwo – umowa pośrednictwa we wprowadzaniu do obrotu egzemplarzy utworów graficznych lub słowno-graficznych Twórców zamieszczonych na produktach oferowanych przez Pixelofart.
2.14. . ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.15. TREŚCI DOPUSZCZALNE – zabronione jest rozpowszechnianie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, choćby na użytek własny treści bezprawnych, za treści bezprawne uznaje się w szczególności treści:

a)      naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym treści stanowiące nawoływanie do popełnienia przestępstwa lub pornograficzne

b)      naruszające prawa osób trzecich,

c)      naruszające swobodę wyznania lub uczucia religijne innych osób lub stanowiące niezgodną z zasadami dobrych obyczajów krytykę jakiegokolwiek wyznania lub poglądów

d)      treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,

e)      treści naruszające dobra osobiste innych osób, w szczególności szykanujące osoby, a także treści szykanujące lub dyskryminujące grupy osób ze względu na ich płeć, orientację seksualną, wyznanie, wiek, przynależność partyjną lub bezpartyjność lub poglądy.

f)       treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgody nie wyraziły,

g)      treści stanowiące naruszenie praw własności intelektualnej w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych lub innych wzorów chronionych.

h)      Treści stanowiące naruszenie dobrych obyczajów z jakichkolwiek innych powodów.

 

3. Zasady sprzedaży produktów w Sklepie Internetowym Pixelofart.

 

3.1. TOWARY

 

3.1.1.Przez produkty według niniejszego regulaminu rozumie się rzeczy ruchome prezentowane w sklepie internetowym pod adresem www.pixelofart.com

3.1.2. Oferowane produkty są dobrej jakości, Pixelofart odpowiada za jakość towarów wobec klientów będącymi konsumentami na zasadzie ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a wobec pozostałych klientów na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

3.2.. ZAMÓWIENIA

3.2.1.Zamówienia składa się za pomocą formularza zamówień. Formularz zamówień dostępny jest dla osób zalogowanych i niezalogowanych. Przed złożeniem zamówienia prosimy o uważne i dokładne przeczytanie niniejszego regulaminu i zaakceptowanie go. 

3.2.2 Zamówienia należy składać za pomocą formularza udostępnionego na stronach sklepu internetowego.

3.2.3 Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz pozostałe dane. Prosimy o dokładne sprawdzenie danych podanych w zamówieniu, w razie błędnego podania adresu wysyłki lub innych błędów skutkujących problemami z wykonaniem zamówienia, Pixelofart nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub nieprawidłową realizację zamówienia.

3.2.4.Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku podania danych niekompletnych lub ewidentnie błędnych. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia go do realizacji.

3.2.5. Wszelkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto, ceny towaru nie obejmują kosztów dostawy, które naliczane są osobne zgodnie z tabelą opłat za dostawę.

 

3.3.  WARUNKI DOSTAWY

3.3.1. Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem firm określonych w tabeli opłat za dostawę. Paczki wysyłane są codziennie w dni robocze.

3.3.2. Opłaty za dostawę kształtują się zgodnie z tabelą opłat za dostawę stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.

3.4. CZAS DOSTAWY

3.4.1. Wszystkie oferowane towary wysyłamy w ciągu 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Do terminów dostaw nie wlicza się sobót, niedziel i świąt.

3.4.2. Jeśli przesyłka nie dotrze do Państwa mimo przyjęcia zamówienia i potwierdzenia, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

3.5. PŁATNOŚCI

3.5.1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w fomie przedpłaty za pomocą serwisów realizujących przelewy DotPay oraz PayPal.  

 

3.6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

3.6.1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru zawartej pomocą strony internetowej www.pixelofoart.com,  bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Termin ten jest zachowany o ile oświadczenie zostanie wysłane przed jego upływem. Zalecamy wysyłanie oświadczenia o odstąpieniu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i zachowanie potwierdzenia nadania takiego listu. Szczegółowe pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3.6.2. Oświadczenie konsumenta powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres siedziby Pixelofart, może zostać złożone na formularzu, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

3.6.3.W razie wykonania prawa odstąpienia przez konsumenta zwraca on rzecz Pixelofart w terminie 14 dni od dnia dokonania odstąpienia, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu towaru, to jest koszty przesyłki towaru do Pixelofart. Zalecamy konsumentom dokonywanie zwrotu towarów za pośrednictwem tych samych podmiotów, za pomocą których zostały dostarczone do konsumenta, ze względu na to, że w razie jeśli konsument wybierze sposób dostarczenia towaru w wyniku zwrotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Pixelofart, Pixelofart nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3.6.4. Konsument zwraca towar w stanie niezmienionym ponad konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Za taki stan zawsze zostanie uznana sytuacja, gdy produkt nie nosi znamion używania, jest nieuszkodzony, zostaje odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością (urządzenie, dowód zakupu - faktura lub paragon, itp.).

3.6.5. Pixelofart niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

3.6.6. Pixelofart dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w szczególności w razie zapłaty za pobraniem zwrot płatności może nastąpić przelewem na konto, o ile konsument wyrazi wyraźnie takie żądanie i poda prawidłowy numer konta..

3.6.7. Pixelofart może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

 

3.7.  REKLAMACJE

 

3.7.1. Pixelofart ma obowiązek dostarczyć rzeczy wolne od wad tak fizycznych jak i prawnych.

3.7.2. W przypadku, gdy towary mają wady fizyczne lub prawne Kupującym przysługują uprawnienia określone w kodeksie cywilnym.

3.7.3. Wada fizyczna  polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a)      nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)      nie ma właściwości, o których istnieniu Pixelofart zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)      nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Pixelofart przy zawarciu umowy, a Pixelofart nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)      została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3.7.4. W przypadku stwierdzenia wad towaru przez konsumenta, konsument w celu skorzystania z przysługujących mu roszczeń, powinien poinformować Pixelofart. o wadzie towaru, w szczególności opisać na czym polega,  i wskazać, czy chce obniżenia ceny, wymiany towaru na wolny od wad, naprawienia towaru, odstąpić od umowy i otrzymać zwrot płatności. Roszczenia Klientów będących konsumentami zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Pixelofart nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

3.7.5. W razie stwierdzenia wad fizycznych towarów uprzejmie prosimy o odesłanie towaru wraz   pismem opisującym na czym polega wada. Koszty odesłania towaru ponosi Pixelofart z zastrzeżeniem punktu 10. Towary zalecamy zwracać za pośrednictwem tego podmiotu, za pomocą którego dostarczono towar do Klienta. W przypadku konsumentów zwrot towaru nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże ułatwi jej rozpoznanie.

3.7.6. W przypadku osób dokonujących zakupu towaru w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie towaru za pomocą firmy Poczta Polska w sposób opisany w punkcie 4 i 5, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady.

3.7.7. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Pixelofart w celu wyjaśnienia sprawy.

3.7.8. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia lub utraty przesyłki w transporcie w przypadku Klienta, który nie jest konsumentem.

3.7.9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z przyczyn obciążających Kupującego, w szczególności w razie użycia niezgodnie z przeznaczeniem, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Kupujący, w szczególności koszty zwrotu towaru.

 

 

4. Usunięcie lub zablokowanie konta użytkownika

4.1. Pixelofart usunie konto użytkownika zawsze na jego wyraźne życzenie.

4.2. Pixelofart ma prawo zablokować dostęp do konta użytkownika w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu lub podejrzenia naruszenia przepisów obowiązującego prawa w związku z korzystaniem z konta przez użytkownika, a także w przypadku gdy zaistnieje podejrzenie, że dane dotyczące użytkownika są nieprawdziwe, w tym w szczególności dane dotyczące wieku, lub innych okoliczności związanych ze zdolnością do czynności prawnych

4.3. Zablokowanie konta użytkownika oznacza brak możliwości wykonywania jakichkolwiek czynności w związku z założonym kontem, to jest składania zamówień, rozpowszechniania utworów. Użytkownik może przeglądać zawarte na jego zablokowanym koncie dane.

 

 

 

5. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

 

5.1 Prawem obowiązującym jest zawsze prawo polskie w przypadku Kupujących  będących konsumentami.

5.2. W przypadku Kupujących nie będących konsumentami wszelkie spory wynikłe z naruszenia niniejszego Regulaminu podlegają właściwemu rzeczowo i miejscowo sądowi według siedziby Pixelofart.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu: Opłaty za dostawę towaru:

 

Opłaty za dostawę na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej w przypadku dokonania  przedpłaty :

ñ List polecony ekonomiczny – 7 zł

ñ List polecony priorytetowy – 8,90 zł

ñ Pocztex 48 odbiór w punkcie – 11 zł

ñ Pocztex 48 dostawa pod wskazany adres – 12 zł

Opłaty za przesyłki zagraniczne na terenie Unii Europejskiej dokonywane z pośrednictwem Poczty Polskiej, w tym trybie są realizowane przesyłki wyłącznie do wagi 2 kg.

ñ Paczka do 2 kg – 28 zł

Załącznik nr 2.


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 

 

  1. Jeżeli są Państwo konsumentem, to jest dokonują zakupu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

  1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia fizycznego otrzymania towaru przez Państwa lub osobę trzecią (wejścia w posiadanie), która wedle zamówienia miała otrzymać towar.

 

  1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas to jest Pixel of art. ul. Główna 29, 97-318 Czarnocin o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego pisemnie.

 

  1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

  1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Państwa, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W szczególności zwrot płatności może nastąpić przelewem, o ile podadzą Państwo prawidłowe dane do przelewu.

 

  1. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

  1. Proszę odesłać lub przekazać nam towar na ten sam adres, na który wysłali Państwo oświadczenie o odstąpieniu,  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

  1. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zalecamy Państwu dokonywanie zwrotu towarów za pośrednictwem tych samych podmiotów, za pomocą których zostały do Państwa dostarczone , ze względu na to, że w razie jeśli wybiorą Państwo sposób dostarczenia towaru w wyniku zwrotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani  do zwrotu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.

 

10.   Towar są Państwo zobowiązani zwrócić w stanie niezmienionym ponad konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  Za taki stan zawsze zostanie uznana sytuacja, gdy produkt nie nosi znamion używania, jest nieuszkodzony, zostaje odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (produkt, dowód zakupu - faktura lub paragon, itp.). Uprzejmie prosimy zwracać na uwagę na ochronę przed zabrudzeniami przy przymiarkach ubrań.

 

Załącznik nr 3 

 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten dotyczy Kupujących będących konsumentami i należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy niezwiązanej z reklamacją produktów)

 

Do:

Pixel of art

ul. Główna 29

97-318 Czarnocin

 

Ja/My*............................................................................................................................................1niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................2

 

Data zawarcia umowy …..........................................................

Data odbioru towaru …..............................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)......................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów)...................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

 

 

…...........................                                                     ….......................................................................

/data sporządzenia oświadczenia/                                                        /czytelne podpisy lub podpis/


 

 

Pouczenie:

* - niepotrzebne skreślić

1- proszę wymienić nazwiska i imiona osób, które zawarły umowę na odległość

2- dokładnie opisać towary, nazwą, symbolem, numerem zamówienia,  oraz podać ich ilość, co ułatwi identyfikacje zamówienia

 

 

 

Product added to wishlist